Uutiskirje Sysky 2021

Vuosi 2021 alkaa kääntyä lopuilleen. Koko vuosi on ollut voimakkaan kasvun aikaa ja Suomen metalliteollisuuden tuotanto on palautunut ennakoitua nopeammin Koronaa edeltävälle tasolle. Aivan viime aikoina on alkanut kuitenkin tulla signaaleja myynnin hidastumisesta. Syy tähän on ymmärrettävä, koneiden ja laitteiden valmistajien tilauskirjat ovat täynnä ja toimitusajat ovat ennätyksellisen pitkiä ja siksi ostajien ennakointi ja sitoutuminen tilaukseen on vaikeaa. Toinen merkittävä tekijä kaupan hidastumiseen ovat nopeasti kohoavat kustannukset, joita konevalmistajat ovat pakotettuja siirtämään myyntihintoihin. Hidastumisesta huolimatta näkymät ensi vuodelle ovat poikkeuksellisen valoisat. COVID-19 on edelleen merkittävänä vaikuttajana meidän kaikkien elämässä, mutta sen vaikutukset teollisuudessa ovat koko ajan vähentyneet.

Tällä hetkellä alan yhteisiä huolenaiheita ovat huutava pula ammattilaisista, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus sekä rajusti kohoavat kustannukset. Tilanteen tekee erityisen hankalaksi se, että samalla kun tuotteista on pulaa joutuvat niiden valmistajat eri syistä johtuen rajoittamaan tuotantoaan. Nopeasti jopa moninkertaisiksi kohonneet energiakustannukset ovat nostaneet mm. lannoitteiden ja teräksen hintaa voimakkaasti syksyn aikana ja tilanteen ennakoidaan vielä pahenevan, kun energiantarve kasvaa ilmojen kylmentyessä. Lannoitetehtaita on jo nyt pysäytetty ja uhkana on, että myös terästehtaat joutuvat tekemään tätä energian hintapiikkien aikana. Jatkossa teräksen hintaan kohdistuu hintapaineita myös hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tehtävistä prosessin muutoksista ja niihin liittyvistä investoinneista. Ennustaminen on aina hankalaa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että raaka-aineiden saatavuusongelmat tulevat jatkumaan pitkään sillä kapasiteettia ei olla kasvattamassa. Teräksen hintaan kohdistuu vielä korotuspaineita, joten nopeaa hintojen laskua ei myöskään ole odotettavissa vaan on mahdollista, että lisä korotuksia on vielä tulossa.

Kuten edellisessä tiedotteessa kerroimme tilauskantamme kasvu oli erityisen nopeaa alkuvuodesta. Kasvu on edelleen jatkunut, mutta nyt tilauskanta jakaantuu pidemmälle aikavälille. Oma kapasiteettimme on koko ajan lisääntynyt ja tuotanto on sujunut hyvin. Vuoden aikana henkilömäärämme on lisääntynyt 37:llä henkilöllä jotka kaikki työskentelevät tuotannossa. Tämä näkyy selkeästi liikevaihdossa, joka on kasvanut lähes 50% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Lisää rekrytointeja tehdään koko ajan ja yhteistyössä oppilaitosten kanssa on käynnistetty oppisopimuskoulutus, johon kerätään oma Jame-Shaft ryhmä. Toimitusvarmuuskin on hiljalleen paranemassa, joskin olemme vielä kaukana tyydyttävästä tasosta sillä emme ole onnistuneet vielä saamaan jättämää riittävän alas. Suurimmaksi ongelmaksi alkaa kuitenkin muodostua raaka-aineiden saatavuus, sillä se aiheuttaa meidän oman tuotantomme ajoittaista häiriintymistä ja uudelleen organisointia ja saattaa johtaa pitkiinkin myöhästymiin. Useimmiten joku ratkaisu on aina löydetty, mutta tilanne on koko ajan hankaloitunut.

Kaiken kaikkiaan syksy on ollut poikkeuksellinen. Normaalisti syksy on aina ollut hieman alhaisemman kysynnän aikaa, mutta tällä kertaa näin ei ole tapahtunut, vaan kysyntä on jatkunut erittäin vahvana. Loppuvuosi näyttää jatkuvan samanlaisena ja tästä syystä emme pidä tänäkään vuonna yhtään ylimääräisiä vapaapäiviä Joulun ja Uudenvuoden aikaan. Tuotanto siis pyörii normaalisti kaikkina mahdollisina arkipäivinä mutta pyhät saattavat vaikuttaa mm. kuljetuksiin.

Olemme tämän vuoden jokaisessa tiedotteessa kertoneet uusista investoinneista. Tämäkään tiedote ei tee poikkeusta, sillä tällä rintamalla tapahtuu koko ajan. Alkuvuonna tehdyt investoinnit ovat jo täydessä tuotantokäytössä ja elokuussa kerrotut syksyn 2021 investoinnit etenevät aikataulussa. Niiden lisäksi voidaan julkaista kaksi uutta hankintaa, Doosan SMX monitoimisorvi sekä Okuman sorvista ja koneistuskeskuksesta sekä kahdesta robotista muodostuva tuotantosolu. Aikaisemmin kerrotuista syksyn investoinneista automaattitrukkijärjestelmä on nyt käytössä ja Okuma LT2000 sorvi on juuri saapunut ja sen asennusta on aloitettu.

Seuraavassa yhteenveto käynnissä olevista ja jo lopullisesti päätetyistä investoinneista, joilla kapasiteettia lisätään entisestään. Investoinnit tulevat jatkumaan myös tästä eteenpäin ja viimeisteltävänä on useita uusia laitehankintoja, joista voimme kertoa lisää, kun sopimukset on allekirjoitettu.

Investointien ja tuotannon kiireiden lisäksi yhtenä keskeisenä teemana on Jame-Shaftilla ollut vastuullisuus. Tämä toimintatapa pohjautuu yrityksen arvoihin, joihin perustuen olemme nostaneet keskiöön kolme osa-aluetta: Asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi ja ympäristöstä huolehtiminen.

Asiakaslähtöisyyden kulmakivenä on halu mahdollistaa asiakkaiden menestyksekäs liiketoiminta. Tähän pyrimme jatkuvan parantamisen ja uusimman tekniikan keinoin, jotka takaavat tuotteiden tasaisen laadun. Kun tähän lisätään hyvä palveluasenne ja halu kehittyä meillä on mahdollisuus olla ’vahvin lenkki asiakkaan toimitusketjussa’.

Henkilöstön hyvinvointiin ja toisten tukemiseen ja kannustamiseen on Jame-Shaftilla panostettu aina. Vuosittaisten työtyytyväisyyskyselyjen tulokset osoittavat kiistatta onnistumisemme. Viestinnän avoimuus, työturvallisuuden ja- viihtyvyyden parantaminen sekä henkilöstön hyvinvointiin liittyvät edut tukevat henkilöstöämme yksilöinä ja joukkueena. Meillä henkilöstöä ei lokeroida, olemme kaikki ylpeästi ’Jamelaisia’.

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristöstä huolehtiminen ovat olleet Jame-Shaftin toiminnassa tärkeässä osassa. Jo vuosia sitten teimme päätöksen ostaa vain fossiilivapaasti tuotettua sähköä. Työolojen parantamiseksi ja lämpökäsittelyn hukkalämmön hyödyntämiseksi tuotantotilojen lämmittämiseen teimme muutama vuosi sitten miljoonaluokan investoinnin ilmastointijärjestelmän uusimiseksi. Samalla kaikki valaisimet vaihdettiin LED-tekniikalle. Luonnollisesti noudatamme toiminnassamme ISO14001 ympäristöjärjestelmää ja asetamme energiatehokkuuden etusijalle uusissa investoinneissamme.

Toivotaan että positiivinen vire alallamme jatkuu eivätkä materiaalien ja komponenttien saantiin liittyvät ongelmat häiritse pahasti meidän tai asiakkaidemme toimintaa. Yhteistyöllä ja avoimuudella voitamme parhaiten tulevat haasteet. Voimme vain uudistaa toiveen siitä, että pääsemme myös mahdollisimman pian tapaamaan henkilökohtaisesti. COVID19 ei hellitä otettaan ja paluu normaaliin ihmisten väliseen kanssakäymiseen karkaa aina vaan kauemmaksi. Kaikesta huolimatta esittelemme mielellämme tehdastamme, väljissä tiloissamme se onnistuu turvallisesti.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta loppuvuotta 2021!

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Kesä 2021

Ensimmäinen vuosipuolisko vuodesta 2021 on takana. Tuskin kukaan osasi edes villeimmissä skenaariossa ennakoida vuosi sitten sitä millainen siitä lopulta tuli, yksi kaikkien aikojen parhaista myynnin kasvun kannalta kaupan ja teollisuuden aloilla! Vaikka COVID-19 on edelleen merkittävänä vaikuttajana meidän kaikkien elämässä niin sen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta myös metalliteollisuuden kasvuluvut ovat olleet erinomaisia. Mielestäni voidaan jo puhua talouden ylikuumenemisesta, joka on johtanut raaka-aine- ja komponenttipulaan. Raaka-ainehintojen nousu on ollut poikkeuksellisen nopeaa oli sitten kyse puusta, lannoitteista tai metalleista. Alamme yritysten alkuvuoden tulokset ovat yleisesti ottaen erinomaisella tasolla, joskin huoli inflaation kiihtymisestä ja kustannusten jatkuvasta noususta aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin siitä huolimatta, että tilauskannat ovat ennätystasolla. Hyvä kannattavuus ja näkymät heijastuvat myös pörssikursseihin, jotka ovat tällä hetkellä korkealla tasolla.

Tulevan taloustilanteen kehitys on edelleen harvinaisen vaikeasti ennustettavissa. Aika yleinen käsitys kuitenkin on, että hyvä tilanne jatkuu vielä vähintään puoli vuotta, mahdollisesti vuoden. Tulevaisuuden uskoa lisää valtioiden voimakas elvytyspolitiikka, joka kohdistuu erityisesti infran rakentamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviin investointeihin. Alamme hyvän kehityksen suurimpina uhkina nähdään tarvittavan työvoiman sekä raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus, että niiden nopeasti kohoavat hinnat. Ongelmat komponenttien saatavuudessa ovat aiheuttaneet ja tulevat aiheuttamaan tuotantohäiriöitä loppuvuoden aikana, joka väistämättä lisää myös kustannuksia. Erityisen hankalaa meille on kuitenkin teräksen saatavuuden varmistaminen sillä varastot ovat tyhjiä ja toimitusajat ovat erittäin pitkiä. Tilanne ei myöskään ole helpottamassa lähiaikoina, sillä terästehtaat ovat hyvin jäykkiä lisäämään tuotantoaan. Mieluummin ne antavat ylikysynnän jatkua ja myyvät tuotantonsa parhaiten maksaville asiakkaille.

Kuten kevään tiedotteessa kerroimme tilausten määrä alkoi Jame-Shaftilla kasvaa voimakkaasti viime vuoden lopulla ja tahti vain tiivistyi kevättä kohden. Sama kehitys jatkui koko alkuvuoden, joskin tilanne alkoi tasaantua kesällä. Kysynnän kasvu oli niin nopeaa, että emme kyenneet kasvattamaan kapasiteettiamme riittävän nopeasti, joka sitten valitettavasti johti toimitusvarmuuden merkittävään heikentymiseen. Tämä siitä huolimatta, että kykenimme nostamaan kapasiteettiamme syksyyn 2020 verrattuna yli 35%. Liikevaihdolla mitattuna tämä tarkoitti sitä, että tilikaudella 1.7.2020-31.6.2021 liikevaihtomme ylitti ensimmäistä kertaa 20 M€. Budjettimme oli 17 M€ ja koko 3 M€ ylitys tehtiin tammi-kesäkuussa 2021. Alkaneelle tilikaudelle on budjetoitu 25 M€ liikevaihto ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi ovat hyvässä vauhdissa. Tällä hetkellä tilanteemme on se, että kapasiteettimme ja saapuvat tilaukset ovat tasapainossa, mutta jättämää emme valitettavasti ole vielä saaneet pienennettyä. Teemme parhaamme, jotta toimitusvarmuus saadaan jälleen hyväksyttävälle tasolle, hetkessä se ei kuitenkaan tapahdu sillä saatavilla ei ole riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Lisähenkilöstön kouluttaminen vie aikansa ennen kuin se näkyy tuotoksessa.

Yksi merkittävä osa kapasiteetin nostossa ovat kone- ja laiteinvestoinnit, jotka aloitettiin heti kun kysyntä alkoi kasvaa viime vuoden lopulla. Osasta olemme jo kertoneetkin keväällä mutta jotta kokonaisuus olisi helpompi hahmottaa, seuraavaan yhteenvetoon on kerätty kaikki tämän vuoden hankkeet. Investoinnit tulevat jatkumaan myös ensi vuonna ja koko vuosille 2021 ja 2022 ajoitetun investointisuunnitelman loppusumma on luokkaa 4 miljoonaa euroa. Tästä tänä vuonna toteutuva osuus on noin puolet. Kokonaisuutena investointisuunnitelma on ylivoimaisesti Jame-Shaftin historian suurin.

jame-shaft-investoinnit-pystykeskus-robottisolu-tyostokeskus-automaattitrukki-tankoautomaatti.png

Toinen tärkeä osatekijä kapasiteetin nostossa on uuden henkilöstön rekrytointi. Alkuvuonna onnistuimme tässä melko hyvin koska olimme liikkeellä ensimmäisten joukossa. Tähän mennessä olemme saaneet palkattua uutta henkilöstöä noin 20 henkilöä. Alan tulevaisuuden turvaamiseksi meillä on kesän aikana ollut lisäksi noin 20 nuorta kesätöissä tai työharjoittelussa, kaikki joko alaa opiskelevia tai alalle pyrkiviä. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan olemme käynnistäneet REKRY-koulutusohjelman, johon otetaan 12 henkilöä koulutukseen. Kaikille koulutuksen hyväksytysti loppuun saakka suorittaneille takaamme koulutuksen jälkeen työpaikan. Toivottavasti riittävä määrä motivoituneita kurssilaisia löytyy ja saamme heistä lisää osaavia tekijöitä tuotantoon.

Tällä hetkellä erityistä huolta ja epävarmuutta aiheuttaa raaka-aineiden hintojen kohoaminen ja niiden saatavuus. Tämä on jo näkynyt meillä töiden aloituksen viivästymisenä raaka-aineen puutteen takia tai lisätyötä ja kustannuksia aiheuttavan ylikokoisen materiaalin käyttönä. Hankaluuksia on ollut erityisesti ainesputkien saatavuudessa, mutta myös nuorrutus- ja hiiletysteräksiä on jouduttu hankkimaan pienempinä ja kalliimpina erinä jotta tuotanto on saatu pyörimään. Materiaalien hinnat ovat myös koko ajan kohonneet yhä kiihtyvällä vauhdilla. Hyvien toimittajasuhteidemme ja pidempien sopimusten ansiosta olemme onnistuneet viivyttämään sen vaikutusta myyntihintoihimme, mutta valitettavasti nyt meidän on pakko vyöryttää nämä rajusti kohonneet kustannukset myös meidän myyntihintoihin. Nopeaa käännettä ei ole tässäkään asiassa nähtävissä, joskin melko yleinen oletus on, että nousu kääntyy laskuksi ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Raaka-ainehintojen vaikutuksesta myyntihintoihimme tarkemmin erillisellä ilmoituksella.

Seuraavassa tiedotteessa tulemme kertomaan enemmän millaisia toimenpiteitä olemme tehneet vastuullisuuden ja henkilöstön työviihtyvyyden eteen. Näiden asioiden merkitys tulee jatkossa korostumaan entisestään ja uskomme niiden olevan jatkossa myös tärkeä kilpailuetu niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin suuntaan.

Saimme juuri tätä tiedotetta kirjoitettaessa tiedon, että Alihankintamessujen järjestäminen on varmistunut ja ne pidetään syyskuun 21.-23. 2021. Nopean tilannearvion perusteella päätimme kuitenkin peruuttaa oman osallistumisemme messuille terveysturvallisuus syistä. Mikäli kuitenkin osallistutte messuille ja haluatte tavata meitä voimme järjestää tapaamisen messujen aikaan Tampereella, tai mikä vielä parempi, tehtaallamme jolloin pääsette näkemään viimeisimmät investointimme ja muut tehdyt kehitystoimenpiteet. Tavataan messuilla taas ensi vuonna, kun se on taas turvallista. Toivotaan että positiivinen kehitys alallamme jatkuu. Yhdessä toimintaa kehittäen selviämme edessä olevista haasteista voittajina. Toivottavasti pääsemme myös mahdollisimman pian tapaamaan henkilökohtaisesti.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä 2021!

Edessämme on positiivinen ja työntäyteinen aika, joka antaa mahdollisuuden kehittyä ja kehittää.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Kevät 2021

Ensimmäinen ja tapahtumarikas kvartaali vuodesta 2021 on takana. COVID-19 tauti on edelleen merkittävänä vaikuttajana meidän kaikkien elämässä. Rokotuksin sitä ei vielä pitkään aikaan saada nujerrettua, mutta rokotettujen määrän lisääntyessä tilanne helpottaa ja päivä päivältä opimme myös elämään sen kanssa paremmin. Vähitellen liikkumis- ja matkustusrajoituksia voidaan purkaa ja elämä alkaa palata normaaliksi. Ei kuitenkaan samanlaiseksi kuin se oli ennen pandemiaa ja toisaalta monien ennen jokapäiväisten asioiden arvostus tulee ainakin jonkin aikaa olevan merkittävästi suurempi. Toivottavasti rokotukset saavat lisää vauhtia ja mahdollisimman moni ottaa sen, jotta laumaimmuniteetti saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

Yleisen taloustilanteen kehitys on myös ollut harvinaisen vaikeasti ennustettava. Vuosi sitten pörssiosakkeet olivat pohjilla, mutta viimeisen vuoden aikana niiden arvo on noussut suorastaan raketin lailla uusiin ennätyksiin. USA:n presidentinvaalien tuloksen viimein ratkettua ja tilanteen maassa vakauduttua on maan talous lähtenyt huimaan, ennusteiden mukaan noin 6% kasvuun. Euroalueen kasvuennusteet ovat maltillisempi, mutta silti talouden ennustetaan kasvavan hyvää vauhtia. Tämä näkyy niin ostopäällikköindeksissä kuin tilauskannan kasvussa. Hyvän kehityksen suurimpina uhkina nähdään raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus sekä niiden nopeasti kohoavat hinnat. Ongelmat komponenttien saatavuudessa ovat jo nyt aiheuttaneet tuotantohäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa koko tuotannon pysäyttämisen joksikin aikaa. Laajamittainen valtioiden aloittama tukipolitiikka tukee positiivista kehitystä, mutta pelkona on että se aiheuttaa toimialojen välistä eriarvoisuutta. Nähtäväksi jää mitkä ovat sen vaikutukset pitkällä tähtäimellä.

Kuten edellisessä tiedotteessa syksyn tilanne Jame-Shaftilla oli hyvin vaihteleva. Elokuu alkoi vilkkaana, loka-marraskuussa oli hieman hiljaisempi hetki ja vuoden loppua kohden tilausten määrä alkoi kasvaa voimakkaasti. Vuoden vaihteen jälkeen tilausmäärät jatkoivat kasvuaan kiihtyvällä tahdilla. Kehityksen nopeutta kuvaa parhaiten se, että helmikuun 2021 tilauskertymä oli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2020 marraskuuhun. Maaliskuun tilauskertymä oli vielä 10% helmikuuta suurempi. Näin nopeaan kasvuun emme tietenkään olleet osanneet varautua, joten suunnitelmat oli hyvin nopeasti laitettava uusiksi. Kuten jo tammikuun tiedotteessa kerroimme, ensimmäiset laiteinvestoinnit tehtiin joulukuun lopussa ja samalla aloitettiin henkilöstön rekrytointi. Tähän mennessä henkilöstön nettolisäys on tuotannossa 15 henkilöä ja kokonaishenkilömäärämme on kasvanut noin sataan.

Kuten edellä olevasta voi päätellä, tilanteen hallinta on haastavaa. Aikaisempien investointien ja henkilöstön hyvän sitoutumisen ja joustavuuden sekä runsaiden ylitöiden ansiosta selvisimme nopeasta kasvusta vielä tammi-helmikuussa hyvin. Maaliskuussa tarvittavat toimitusmäärät kasvoivat vielä selvästi ja se alkoi valitettavasti näkyä toimitusvarmuudessa. Tuotannon kannalta katsottuna maaliskuu oli kuitenkin erittäin hyvä, kuukauden laskutus ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan Euron rajan. Kaiken lisäksi reilusti! Sama hyvä vauhti on jatkunut huhtikuussa. Ymmärrämme kuitenkin, että hyvät kasvuprosentit eivät lohduta teitä, jotka tarvitsette komponenttinne ajallaan. Toimenpiteillämme pyrimme saavuttamaan tasapainon mahdollisimman nopeasti ja tällä hetkellä olemme jo tilanteessa, jossa saapuvat tilaukset ja laskutus ovat tasapainossa. Se ei kuitenkaan vielä riitä, vaan lisäämme kapasiteettiamme edelleen, jotta myös jättämä saadaan pois ja toimitusvarmuutemme palaa kesään mennessä normaalille tasolle. Aikaisemmin tehtyjen investointien korkeaa automaatioastetta päästään nyt täysimääräisesti hyödyntämään ja miehittämättömien työtuntien osuus kaikista konetunneista on kasvanut merkittävästi. Lisäksi ylitöiden tekemistä jatketaan niin viikolla kuin viikonloppuisin jotta kaikki mahdolliset konetunnit saadaan käyttöön. Voidaankin todeta, että konekapasiteetti ei ole pullonkaula, mutta niitä käyttävää henkilöstöä tarvitaan vielä lisää.

Jame-Shaft-Robotilla-varustettu-sorvi

Investoinnit koneisiin jatkuvat. Ensimmäiset joulukuun lopussa tilatut koneet ovat jo saapuneet. Ensimmäisenä saapunut, isohkojen osien sorvi on jo täydessä tuotantokäytössä robottisolussa. Toinen robotilla varustettu sorvi, joka lisää kapasiteettiamme pienehköjen tuotteiden viimeistelyssä, eli ns. kovasorvauksessa on tällä hetkellä asennuksessa.

Jame-Shaft-tuotteiden-viimeistely-kovasorvaus

Näiden lisäksi tilattuna on automaattitrukki järjestelmä, joka alkaa hoitaa kuljetuksia osastojen ja koneiden välillä 24/7 periaatteella. Tämän lisäksi hankintasopimus on jo tehty automaatiosolusta, joka hoitaa vaakakaraisten keskusten palettien purkua ja täyttöä. Viimeisimpänä, ohi budjetin, hankintasopimus on tehty uudesta monitoimisorvista, joka on varustettu tangonsyöttölaitteella. Näistä uusista investoinneista voimme kertoa tarkemmin seuraavissa tiedotteissa, kun laitteiden asennukset pääsevät alkuun.

Ympäristöpuolella on lisäksi tehty merkittävä kierrätystä lisäävä investointi. Hiomajätteen käsittelyä varten on hankittu puristin, jolla hiomajäte saadaan briketöityä ja sen jälkeen toimitettua metalliromun mukana uudelleen käytettäväksi.

Jame-Shaft-Ymparisto-kierratys-hiomajate-briketti-metalliromun-uudelleenkaytto

Tällä hetkellä erityistä huolta aiheuttaa raaka-aineiden hintojen kohoaminen ja niiden saatavuus. Tämä on jo jonkin verran näkynyt meillä töiden aloituksen viivästymisenä raaka-aineen puutteen takia. Vaikeuksia on ollut erityisesti ainesputkien saatavuudessa, mutta ajoittain myös nuorrutusteräs tankomateriaalissa. Usein on myös jouduttu käyttämään ylikokoista raaka-ainetta tai vaihtoehtoisia toimittajia, joka nostaa kustannuksiamme merkittävästi. Tällä hetkellä terästehtaiden kapasiteetti ei riitä tyydyttämään kasvanutta kysyntää ja ne ovat valitettavan nihkeitä lisäämään kapasiteettiaan ainakin lyhyellä aikavälillä. Tällä hetkellä useat terästehtaat eivät myöskään ota uusia asiakkaita, joten vaihtoehtoisten toimittajien saanti on hankalaa.

Alkuvuoden aikana olemme myös tehneet asiakastyytyväisyyskyselyn sekä oman henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn. Kiitos kaikille vastanneille sekä erityisesti sanallista palautetta ja kehitysehdotuksia antaneille. Molemmissa tulokset olivat yleisesti ottaen hyviä, mutta myös parannuskohteita löytyi. Näihin paneudumme kuluvan vuoden aikana ja jatkamme toimintamme ja työolosuhteiden jatkuvaa parantamista.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2021!

Toivotaan että positiivinen kehitys maaliman taloudessa ja teillä jatkuu.Yhdessä toimintaa kehittäen teemme vuodesta erityisen hyvän.Toivottavasti myös COVID-19 saadaan rokotusten avulla kuriin ja pääsemme tapaamaan myös henkilökohtaisesti.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Talvi 2021

Vuosi 2020 tullaan muistamaan ennen kaikkea COVID-19 viruksesta. Viruksen vaikutukset ovat ulottuneet joka puolelle maailmaa rajoittaen normaalia ihmisten välistä kanssakäymistä ja erityisesti liikkumista. Meidän kaikkien on ollut pakko opetella uusia toimintatapoja, joilla on korvattu henkilökohtaisia tapaamisia. Näistä toimiviksi havaitut menettelyt jäävät varmasti käyttöön myös tulevaisuudessa. Toivottavasti nyt aloitetut rokotukset saadaan vauhtiin ja laumaimmuniteetti saavutetaan mahdollisimman nopeasti, jotta voimme taas jatkaa normaalimpaa elämää johon olennaisena osana kuuluu ihmisten välinen henkilökohtainen vuorovaikutus. Rutiiniasiat on helppo hoitaa myös verkon välityksellä, mutta uuden ideointi ja kehitysasiat vaativat onnistuakseen myös henkilökohtaista vuorovaikutusta.

Toinen vuoden 2020 merkittävä uutisaihe on ollut USA:n presidentinvaalit. Myös niiden ympärillä on riittänyt tapahtumia ja yllätyksellisiä käänteitä, joita talouselämä on seurannut herkeämättä ja jotka ovat myös vaikuttaneet merkittävästi maailman talouteen. Kolmas iso talouden vaikuttaja on COVID-19 vaikutusten pehmentämiseen käytetty laajamittainen valtioiden aloittama tukipolitiikka, joka on rahoitettu velkarahalla tai oikeastaan painamalla lisää rahaa. Loppujen lopuksi yritykset ovat selvinneet kaikesta tästä yllättävän vähällä palvelualaa ja matkustamiseen liittyvää toimintaa lukuun ottamatta. Nähtäväksi kuitenkin jää mitkä ovat markkinoille syydetyn velkarahan vaikutukset pitkällä tähtäimellä.

COVID-19 on vaikutukset ovat Jame-Shaftilla jääneet keväällä ollutta kysynnän hetkellistä notkahtamista huolimatta melko vähäisiksi. Syksyn tilanne oli kuitenkin hyvin vaihteleva. Elokuu alkoi vilkkaana, loka-marraskuussa oli hieman hiljaisempi hetki ja hieman yllättäen vuoden loppua kohden tilausten määrä alkoi kasvaa, vaikka edellisessä tiedotteessa vielä uskoimme alhaisemman kysynnän jatkuvan vuoden loppuun asti. Joulukuu olikin asiakkaiden lisääntyneiden tarpeiden johdosta meille työntäyteinen ja toteutunut laskutus oli selvästi odotettua parempi. Kiihdytys oli nopea, mutta parantuneiden kapasiteetin hallintatyökalujen ja henkilöstön hyvän sitoutumisen ja joustavuuden ansiosta siitä selvittiin mainiosti. Vuoden lopussa tilauskanta ylitti vuoden 2019 tilanteen noin 15 prosentilla ja uusia tilauksia on tullut hyvällä tahdilla myös tammikuussa. Loppujen lopuksi syksyn puolivuotiskauden osalta liikevaihto oli budjetin mukainen. Olisiko tuo maailman talouden poukkoilu kuitenkin heijastunut tänne asti? Asiakkaidemme ennusteet keväälle 2021 ovat pääsääntöisesti korkealla tasolla, itse asiassa jopa paremmalla tasolla kuin vuosi sitten ennen COVID-19 aikaa. Toivottavasti maailmalla ei tapahdu mullistuksia, jotka romuttaisivat tämän positiivisen kehityksen jatkumisen.

Jame-Shaft-tapit-holkit-koneistus-hionta

Olemme jo joulukuussa aloittaneet toimenpiteet kapasiteetin lisäämiseksi. Aikaisemmin tehtyjen investointien korkeaa automaatioastetta päästään nyt täysimääräisesti hyödyntämään. Henkilöstön kanssa on sovittu työaikajärjestelyistä, joilla koneiden käyttöä miehittämättömänä on lisätty sekä öisin että viikonloppuisin. Tällä on saavutettu merkittävä lisäys kapasiteettiin ja toimintatapaa on vielä mahdollista laajentaa muihin koneryhmiin. Vuoden tauon jälkeen myös investoinnit koneisiin jatkuvat. Tällä hetkellä tilattuna on kaksi uutta sorvia, joista ensimmäinen tulee isohkojen osien valmistuskapasiteettia tehostamaan. Toinen robotilla varustettu sorvi lisää kapasiteettiamme pienehköjen tuotteiden viimeistelyssä, eli ns. kovasorvauksessa. Tämän lisäksi investointisuunnitelmassa on useita muita kohteita, joilla valmistuksen automaatioastetta ja tehokkuutta saadaan lisättyä entisestään. Näistä voidaan kertoa tarkemmin myöhemmin keväällä, kun neuvottelut kone- ja automaatio toimittajien kanssa on käyty loppuun. Edellisistä investoinneista viimeisimpänä on nyt saatu tuotantokäyttöön pystykaraiselle työstökeskukselle asennettu robotti, joka mahdollistaa myös tämän koneen miehittämättömän käytön. Ensimmäiset tuotantoviikot ovat olleet erittäin lupaavia, vaikka kyseessä on kokonaan uusi sovellutus.

Tällä hetkellä huolta aiheuttaa raaka-aineiden saatavuuden merkittävä heikentyminen ja toimitusaikojen piteneminen sekä uhka niiden hinnan noususta. Romun hinta metallipörssissä on noussut useita kymmeniä prosentteja viimeisten kahden kuukauden aikana. Samoin ovat reagoineet myös teräksen seosaineet, mm. nikkelin hinta on ollut voimakkaassa noin 15 % nousussa loppuvuoden aikana. Toimitusaikojen piteneminen yhdistettynä voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään on pienentänyt myös meidän omia raaka-ainevarastoja. Toistaiseksi ongelmia ei ole ollut ja mikäli tilatut raaka-aineet tulevat meille vahvistettujen toimitusaikojen mukaisesti niin ongelmia ei ole tulossakaan. Lisäksi käytettävissämme on vaihtoehtoisia hankintakanavia.

JameShaft-Lämpökäsittely-Hiiletyskarkaisu-Uuni

Toivomme kaikille asiakkaillemme kaikesta huolimatta menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2021!

Toivottavasti rokotustahti kiihtyy ja merkittävä osa maailman väestöstä saadaan rokotettua kesään mennessä. Toivottavaa olisi, että COVID-19 aiheuttama epävarmuus sekä yritysmaailmassa että yksityiselämässä poistuu ja voimme alkaa tehdä taas pidemmälle ulottuvia suunnitelmia.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Syksy 2020

Vuoden 2020 puheenaihe on tietenkin ollut COVID-19 virus. Tuo pieni pirulainen on ollut viimeisen puolen vuoden aikana joka ikisen uutislähetyksen pääuutinen. Sen vaikutukset ovat ulottuneet kaikkeen toimintaan ja kaikkiin ihmisiin maapallolla, vaikka Pohjois-Korea muuta väittääkin. Keväällä se aiheutti totaalisen sekasorron kaikkialla, nyt syksyllä toisen aallon riehuessa sen kanssa on jo paremmin opittu elämään eikä yhtä täydelliseen talouden sulkuun ole ainakaan vielä jouduttu turvautumaan. Toivottavasti näin ei käykään, vaan voidaan jatkaa nykyisellä suosituslinjalla ja meistä jokainen noudattaa omassa toiminnassaan varovaisuutta eikä turhaan aiheuta tartuntavaaraa itselle tai muille.

COVID-19 on jo aikaisin keväällä huomioitu Jame-Shaftilla ja olemme laatineet sitä koskevan ohjeistuksen. Kukaan henkilöstöstämme ei olekaan sairastunut tautiin ja oma toimintamme on jatkunut koko ajan häiriöittä. COVID-19 suurin vaikutus sisäisesti on ollut se, että poissaolot ovat kasvaneet henkilöstömme testeissä käynnin ja tulosten odottelun takia. Kotiin on ohjeistuksemme mukaisesti pitänyt jäädä hyvin matalan kynnyksen periaatteella. Epäsuorat vaikutukset sen sijaan ovat olleet mittavat. Useimpien asiakkaidemme myynti on laskenut merkittävästi ja osapulan vuoksi jouduttiin jopa sulkemaan tehtaita joksikin aikaa. Muutokset olivat rajuja, pahimpaan aikaan myyntimme oli vain runsas puolet budjetoidusta. Onneksi tilanne myös parantui melko nopeasti kesällä.

Kaikesta huolimatta 30.6.2020 päättyneen tilikauden liikevaihtomme oli kaikkien aikojen suurin, 17,7 miljoonaa Euroa. Onnistuimme myös sopeuttamaan kustannuksiamme nopealla aikataululla mm. henkilöstöä lomauttamalla siten, että tulos säilyi tyydyttävällä tasolla. Haasteita oli jonkin verran kapasiteetin hallinnassa, sillä vaihtelut kapasiteetin tarpeessa ja tuotejakautumassa olivat äärimmäisen nopeita, kun joidenkin asiakkaiden tarpeet loppuivat lähes kokonaan ja toiset jatkoivat entisellä vauhdilla.

1.7.2020 alkaneen tilivuodelle budjettimme on lähes samalla tasolla, eli 17milj.€. Ensimmäinen kvartaali on nyt kulunut ja se meni budjetin mukaan. Marras- ja joulukuun oletamme olevan ensimmäistä kvartaalia selvästi alhaisemmalla tasolla. Tämän hetken ennusteiden mukaan alkuvuonna 2021 palataan kuitenkin taas paremmalle tasolle. Tammikuun ensimmäisistä viikoista tulee toimitusten suhteen haastavia, sillä työviikot vuodenvaihteessa ovat rikkinäisiä ja kapasiteettia on siten vähemmän käytettävissä. Meillä ei ole suunnitelmia pysäyttää tuotantoa kyseisinä välipäivinä, vaan toiminta jatkuu pyhäpäivien välissä lähes normaalisti. Mikäli suinkin mahdollista, tilatkaa tammikuulle ajoittuvat toimitukset mahdollisimman aikaisin, jotta pääsemme aloittamaan niiden valmistuksen hyvissä ajoin ennen joulua. Tämä helpottaa oleellisesti meidän tuotannon suunnittelua ja varmistaa tarvittavan raaka-aineen saannin.

Jame-Shaft_henkilokunta_asiakkaat_tiedotus_koulutus

Haasteellisesta tilanteesta huolimatta olemme jatkaneet toimintamme ja tilojemme kehittämistä koko ajan. Aikaisemmin kerrotut isot koneinvestoinnit on nyt saatu aikataulun mukaisesti täyteen tuotantokäyttöön ja samoin kuin niiden ympärille rakennetut työpisteet. Kesän aikana jatkoimme jatkuvaa tilojen ja työpisteiden parantamista eri puolilla tehdasta.

Syksyllä suurin työkohde on ollut uuden infotilan rakentaminen varaston ja konttorin väliselle alueelle. Tilan koko on kaikkiaan 110m2 ja se on jaettavissa väliseinällä kahteen osaan. Tilaa voidaan käyttää sekä oman henkilökunnan tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin että isompien asiakasryhmien vastaanottamiseen ja mahdollisiin koulutuksiin. Toivottavasti COVID-19 tilanne helpottaa mahdollisimman pian ja pääsette tutustumaan paikan päällä tekemiimme investointeihin ja muihin parannuksiin.

Jame-Shaft_infotila_asiakkaiden_vastaanotto_turvallisuusInfotila

Tilanteen epävarmuudesta johtuen tällä hetkellä suurempia koneinvestointeja ei ole toteutusvaiheessa. Seuraavien investointien suunnittelu kuitenkin jatkuu ja kun kapasiteetin tarve alkaa jälleen kasvaa, meillä on valmius nopealla aikataululla lähteä toteuttamaan niitä. Suunnitelmia on tehty sekä koneistukseen että sisäiseen logistiikkaan liittyvistä investoinneista. Toivottavasti jo ensi vuoden alussa meillä on niistä tarkempaa kerrottavaa.

Vierailujen ja tapaamisten suhteen meidän on jatkossakin elettävä tilanteen sekä virallisten ohjeiden ja määräysten mukaan. Mikäli oma organisaationne sallii matkustamisen voimme tietyin erityisjärjestelyin ja rajoituksin ottaa vastaan vieraita ja esitellä tehdastamme. Ottakaa halutessanne yhteyttä ja sovitaan miten ja milloin vierailu olisi mahdollista järjestää.

Toivomme kaikille asiakkaillemme kaikesta huolimatta menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä. Toivottavasti COVID-19 rokote saadaan valmiiksi pian ja taudin aiheuttama talouden epävarmuus poistuu ja voimme alkaa rakentamaan uutta normaalia.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Kevät 2020

Viime vuosi oli Suomen metalliteollisuudessa hyvä, joskin kysyntä alkoi jo hieman taittua vuoden loppua kohden. Komponenttien saatavuus parani ja sen ansiosta asiakkaamme kykenivät lisäämään tuotantoa. Vastaavasti Jame-Shaftin tuotanto kasvoi ja syksy 2019 oli kaikkien aikojen paras syyskausi yrityksen historiassa. Lisääntyneistä määristä huolimatta toimituskykymme säilyi erittäin hyvällä tasolla. Uusien koneiden ja lisähenkilöstön ansiosta kykenimme vastaamaan kasvavaan kysyntään ja myös laajentamaan asiakaskuntaa. Sama tahti jatkui tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, kunnes COVID-19 virus alkoi lamaannuttaa kaikkea toimintaa.

Tällä hetkellä tilanne näyttää onneksi jo hieman tasaantuvan. Näyttää siltä, että toukokuu jäisi Jame-Shaftin osalta pohjanoteeraukseksi. Kesäkuun tilauskanta on jo selkeästi suurempi kuin toukokuun laskutus, joka jäi yli 40% alle normaalin tason. Tämä on tarkoittanut sitä, että olemme joutuneet lomauttamaan henkilökuntaa vastaavasti. Osa voidaan nyt kutsua takaisin töihin kesäkuussa, mutta osalla lomautukset valitettavasti jatkuvat. Lisäksi olemme muutenkin joutuneet etsimään säästökohteita tiheällä kammalla. Tästä huolimatta tilikauden (1.7.2019 – 30.6.2020) tulos tulee jäämään tavoitteesta, mutta hyvän syksyn ansiosta liikevaihto säilyy viime tilikauden tasolla. Toivottavasti positiivinen kehitys jatkuu ja syksyllä päästään normaaliin tilanteeseen.

COVID-19 tilanteesta huolimatta olemme pitkäjänteisesti jatkaneet kehittämisohjelmaamme alkuperäisen suunnitelman mukaan. Koneiden siirrot ja uusien koneiden asennus saatiin tehtyä pääosin viime vuonna. Tänä vuonna olemme keskittyneet viimeistelemään layout muutokset ja työpisteiden rakenteet sekä kunnostaneet ja siistineet useita pienempiä kohteita.

Viimeisimmät työt ovat kohdistuneet varaston alueelle, jossa on muutettu hyllyjen sijoitusta, kunnostettu lattioita ja parannettu työpisteitä. Tavoitteena on saada nämä yrityksemme historian suurimmat investoinnit ja muutostyöt valmiiksi kesälomaan mennessä. Toivottavista teidän on taas syksyllä mahdollista matkustaa ja vierailla meillä ja omin silmin todeta tapahtuneet muutokset.

COVID-19 virus ei ole suoraan vaikuttanut tai rajoittanut omaa toimintaamme. Henkilökuntamme on välttynyt tartunnoilta. Varotoimenpiteenä matkojen tai lähipiirin tartuntaepäilyjen vuoksi yksittäisiä henkilöitä on ollut karanteenissa ja toimistossa on tehty mahdollisuuksien mukaan etätöitä. Tiedotusta henkilöstölle on tehostettu nykyisen tilanteen takia entisestään, tosin vain pienryhmissä.

Lisäksi tehtaallamme on nyt erityinen projektitila, johon olemme luoneet puitteet projektien organisoimiseksi ja tiedottamiseksi mahdollisimman visuaalisesti. Alati muuttuva tilanne on vaatinut kaikilta sopeutumista ja joustavuutta mutta yhteistyö sekä asiakkaiden että henkilöstön kanssa on sujunut hienosti. Siitä suuri kiitos kaikille tahoille.

Lisäksi tiedoksi, että tehtaamme palvelutaso ei heikkene kesälomien takia sillä tehdastamme ei suljeta missään vaiheessa. Touko- ja kesäkuun alhaisesta tilauskannasta johtuen pidämme mahdollisimman paljon kesälomia jo ennen perinteistä lomakautta. Heinäkuussa henkilöstöä on vähiten paikalla, mutta silti kaikki oman tehtaamme tuotantovaiheet ovat koko ajan toiminnassa. Hankaluuksia voi aiheutua materiaalien huonomman saatavuuden takia, joten pyydämme teitä tekemään heinäkuulle osuvat tilaukset mahdollisimman aikaisin.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta loppuvuotta 2020. Toivottavasti COVID-19 viruksen aiheuttama taantuma jää lyhytaikaiseksi ja syksyllä palataan mahdollisimman normaaliin tilanteeseen. Tehtyjen kehitystoimenpiteiden ja investointien ansiosta Jame-Shaft on valmis palvelemaan teitä kaikissa eteen tulevissa tilanteissa.

Yhteistyöterveisin, pysytellään terveinä!

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Syksy 2019

Kiivain kasvu Suomen metalliteollisuudessa alkoi taittua vuoden 2018 loppupuoliskolla, mutta vuoden 2019 alkupuoli oli Jame-Shaftilla ja muilla alan yrityksillä kuitenkin hyvällä tasolla. Tehtyjen investointien ansiosta myös kokonaiskapasiteetti kasvoi ja yleisesti ottaen toimituskyky parani. Päämiesten kärsimä komponenttipula helpotti hieman, mutta ei kuitenkaan poistunut kokonaan aiheuttaen jonkin verran viiveitä ja kokoonpanojen uudelleen ajoituksia. Syksyn 2019 aikana maailman talouden epävarmuus on kasvanut. EU-alueella erityisesti Saksan suunnalta kantautuvat tiedot teollisuustuotannon laskusta aiheuttavat huolta. Tällä hetkellä yleisesti ottaen metalliteollisuuden käyttöasteet ovat hyviä, mutta tilauskannat ovat loivassa laskussa. Suuresta muutoksesta ei kuitenkaan ainakaan vielä ole kyse, mutta tulevan talven kehitys on vielä aika lailla hämärän peitossa.

Jame-Shaftilla vuosi 2019 alkoi vauhdikkaasti monessakin mielessä. Kysyntä lähti voimakkaaseen nousuun tammikuusta alkaen ja samalla aloitettiin lisätilojen kunnostus ja niiden valmistuttua viimeistelyosaston konesiirrot. Tämä aiheutti haasteita toimitusaikojen pitävyyden suhteen, mutta uusien investointien ja palkatun lisähenkilöstön ansiosta tilanne oli kohtuullinen ja saavutimme ja jopa hieman ylitimmekin budjetoidun liikevaihtotason. Koska syksy 2018 oli totuttuun verrattuna hiljainen, niin kokonaisuutena kesäkuun lopussa päättynyt tilikausi 2018/2019 jäi samalle runsaan 17milj. euron tasolle kuin edellinen tilikausi. Tämä tilikausi on alkanut selvästi vuotta 2018 paremmin ja tilauskanta on tälläkin hetkellä vuoden takaista noin 10% korkeammalla tasolla. Tilauskannan trendi on kuitenkin osittain laskeva. Muutos on kuitenkin pieni, joten toivotaan että on kyse normaalista kausivaihtelusta, useana vuonna peräkkäin tilauskantamme on ollut alimmillaan lokakuun lopulla. Tästä se on yleensä lähtenyt tasaisesti kasvamaan kevättä kohti mentäessä. Mikäli näin tapahtuu, uskomme tällä tilikaudella saavuttavamme liikevaihdon kasvua.

Suuri kiitos kaikille Alihankinta 2019 messuosastollamme vierailleille!

Jame-Shaft-edustettuna-alihankintamessuilla

Messut olivat jälleen kerran onnistunut tapahtuma ja hyvä paikka tavata ja vaihtaa kuulumisia. Alihankintamessuilla oli selkeästi havaittavissa alussa mainittu lisääntyvä epävarmuus tulevasta. Useimmilla kuitenkin töitä oli vielä hyvin, mutta tilausten määrä oli yleisesti ottaen laskussa. Tämä oli kuitenkin vahvasti kytköksissä siihen mille toimialalle kukin tavaraa toimittaa.

Vaikka talouden epävarmuus onkin viimeisen vuoden aikana lisääntynyt emme ole antaneet sen vaikuttaa strategiaamme eikä kehittämissuunnitelmiimme. Strategiamme mukaisesta haemme edelleen kasvua ja sen mahdollistamiseksi meidän on jatkettava määrätietoisesti kapasiteetin kasvattamista. Vuoden alusta saimme käyttöömme samasta rakennuksesta noin 1800m2 lisätilan. Tämä tila on nyt otettu viimeistelyosastomme käyttöön samoin kuin sinne hankittu uusi pyöröhiomakone. Tällä tavoin saimme lisätilaa sekä koneistukselle että lämpökäsittelylle. Tällä hetkellä voidaankin sanoa, että kaikilla osastoilla on nyt tiloja joihin uusia koneinvestointeja voidaan sijoittaa. Tällä hetkellä työn alla on nitrattaville osille tarkoitettu koneryhmä. Ajatuksena on sijoittaa koneet samaan ryhmään ja keskittää niille mahdollisimman iso osa soveltuvista nitrattavista tuotteista. Näin saadaan laatu tasaisemmaksi sekä tuotannon ohjattavuus ja kapasiteetin hallinta paranevat. Koneryhmään tulee kaikkiaan kolme robottipanostuksella varustettua sorvia. Näistä ensimmäinen on asennettu ja ensimmäisiä tuotantosarjoja on ajettu, toinen sorvi on tulossa joulukuussa ja kolmas jo tilattu sorvi tulee tammikuussa. Lisäksi koneryhmään suunnitellun pystykaraisen koneistuskeskuksen tekniset selvitykset ovat käynnissä ja se tullaan hankkimaan niiden valmistuttua. Arvioitu toimitusaika sille vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko.

Jame-Shaft_hiiletyskarkaisulinjasto

Uusi hiiletyskarkaisulinjasto.

Uusi hiiletyskarkaisulinjasto on myös asteittain otettu tuotantokäyttöön. Ensimmäiset tuotantokappaleet saatiin ajettua syyskuun lopussa ja nyt linjastoa käytetään normaalisti tuotantotyössä. Pieniä alkuhankaluuksia ja säätöä vaativia kohteita toki esiintyy, mutta kaiken kaikkiaan linjasto vastaa odotuksiamme ja tuo oman merkittävän lisäkapasiteetin hiiletyskarkaisuumme. Laadullisesti lopputulos näyttää myös hyvältä kuten uusimmalla tekniikalla varustetulta laitteistolta voi odottaakin. Muistutettakoon lisäksi, että linjaston koko infra on rakennettu valmiiksi myös toista uunia silmällä pitäen, joten lisäkapasiteettia on rakennettavissa verrattain helposti.

Jame-Shaft-robottipanostuksella-varustettu-sorvi

Robottipanostuksella varustettu sorvi.

Koneinvestointien lisäksi olemme jatkaneet myös erilaisten apujärjestelmien kehittämistä. Avainsanana on ollut visuaalisuus. Selkeä, kaikkien työntekijöiden käytettävissä oleva tieto koko tehtaan, oman osaston ja oman koneen kuormituksesta selkeyttää ja tehostaa toimintaa sekä parantaa palvelukykyämme. Lisäksi on jatkettu sekä työpisteiden siistimistä että yleisilmeen kohentamista mm. seiniä ja lattioita maalaamalla. Yhtenä yksityiskohtana digitaalisuuden hyödyntämisestä mainittakoon sähköisen tapaturma/läheltä piti ilmoituksen käyttöönotto sekä mahdollisuus raportoida läheltä piti tilanteista WhatsApp ryhmän avulla. Tämä helpottaa työtämme tehdä Jame-Shaftista entistä viihtyisämpi ja turvallisempi työpaikka.

Toivottavasti hyvä kysyntä tuotteillenne jatkuu ja epävarmuus markkinoilla poistuu.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Kevät 2019

Viime vuosi oli Suomen metalliteollisuudessa positiivista kasvun aikaa. Kasvua alkoi kuitenkin selkeästi rajoittaa niin työvoiman kuin monien komponenttien saatavuus. Myös joissakin raaka-aineissa oli saatavuusongelmia. Investointien suhteen viime vuosi oli pitkästä aikaa myös alihankintayrityksissä vilkas. Koneiden pitkäksi venyneet toimitusajat ja niiden käyttöönottoon erikoistuneiden asentajien puute hidasti kuitenkin tämän uuden konekapasiteetin hyödyntämistä. Kaikesta huolimatta tilanne oli kuitenkin vakaampi ja suomalaisten alihankkijoiden toimituskyky oli paremmalla tasolla kuin vuonna 2017 jolloin suurin nousu tapahtui.

Tällä hetkellä suurimmat haasteet alalla ovat edelleen ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja kustannusten kurissa pitäminen. Raaka-aineiden osalta saatavuus näyttäisi hieman jo paranevan ja terästehtaiden toimitusajat ovat jonkin verran lyhentyneet ja ennen kaikkea toimitukset tulevat nyt paremmin ajallaan. Raaka-aineiden kokonaiskysyntä on tasaantunut tai jopa hieman kääntynyt laskuun. Erikoisempien raaka-aineiden osalta niukkuutta on edelleen kun tehtaat ovat keskittyneet ensin korjaamaan tilanteen yleisimmissä laaduissa. Meillä raaka-aineiden toimitusajoissa ei ole tapahtunut vielä merkittävää lyhenemistä, joten omia puskureita on pakko pitää suurina jotta puutteita ei pääse tulemaan. Raaka-aineen toimitusaika terästehtaalta on joka tapauksessa moninkertainen verrattuna meidän omaan toimitusaikaan asiakkaillemme.

Jame-Shaftin vuosi 2018 oli kahtiajakoinen. Elokuun loppuun asti elettiin voimakkaan kasvun aikaa. Kuten syksyn tiedotteessa kerroimme, kasvu alkoi voimakkaasti hyytyä syksyllä ja loppujen lopuksi jäimme syksyllä 2018 selkeästi jälkeen vuoden 2017 vastaavan ajan liikevaihtotasosta. Marras- ja joulukuussa jouduimme jopa lomauttamaan henkilöstöä kapasiteetin ja kustannusten sopeuttamiseksi. Onneksi notkahdus jäi hyvin lyhytaikaiseksi, sillä heti tammikuussa tilausten määrä alkoi jälleen kasvaa. Viimeisetkin lomautukset loppuivat helmikuun alussa ja tilauskanta jatkoi kasvuaan. Tällä hetkellä tilanne on erittäin hyvä, tilausten ja toimitusten määrä ylittää vuoden takaisen ennätystason. Muutoksen nopeutta kuvaa myös se, että jo maaliskuussa palkkasimme taas uusia työtekijöitä. Kokonaisuutena vuoden ensimmäinen kvartaali oli liikevaihdoltaan hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Mikäli tilanne jatkuu tämän kaltaisena, niin kesäkuun lopussa päättyvän tilikauden liikevaihto tulee olemaan syksyn notkahduksesta huolimatta hieman vuoden takaista suurempi.


Kysynnän vaihteluista huolimatta olemme pitkäjänteisesti jatkaneet investointiohjelmaamme alkuperäisen suunnitelman mukaan. 1800m2 lisätila vapautui käyttöömme vuoden vaihteessa ja jo helmikuun aikana pääosa viimeistelyosaston koneista oli siirretty tammikuun aikana kunnostettuun uuteen tilaan. Koneiden siirrot saatiin tehtyä pääosin viikonloppuisin eivätkä ne häirinneet merkittävästi toimituksia.

Tällä hetkellä muutostyöt painottuvat uuden hiiletyskarkaisulinjaston pohjatöihin. Ensimmäiset betonivalut on jo tehty ja rakennustyöt etenevät aikataulussa. Laitteiston osat saapuvat meille kesäkuun alussa jonka jälkeen välittömästi alkavat asennustyöt. Näillä näkymin valmista on elokuun loppuun mennessä jolloin voidaan aloittaa uuden karkaisulinjaston tuotantokäyttö.

Työmaa-Uusi-Hiiletyskarkaisu-uuni-Jame-Shaft

Hiiletyskarkaisulinjaston pohjatyöt.

Muista investoinneista sekä sorvin että hiomakoneen toimitukset ovat viivästyneet alun perin luvatusta, joka oli maaliskuu. Sorvi saapui meille huhtikuun viimeisenä päivänä ja pyöröhiomakone saapuu toukokuun loppuun mennessä. Molempiin tuotantosoluihin tulee robotti ja koneet on varustettu ominaisuuksilla joilla voidaan varmistaa tehokas miehittämätön tuotanto. Näiden lisäksi on parhaillaan menossa neuvottelut kahden uuden sorvin hankkimiseksi, sillä sorvauskapasiteettimme tarve on uusien tuotteiden myötä jatkuvassa kasvussa.

Jame-Shaft-Okuma-Monitoimisorvi-Kahdella-Istukalla-Revolverilla-Sorvaus-Koneistus-Pyöröhiomakone-Hionta-Viimeistely-Holkki-Tappi

Uutta laitteistoa sorvaukseen ja hiontaan.


Ei aineellisten investointien osalta olemme jatkaneet entistä parempien ja havainnollisempien tuotannon seurantatyökalujen kehittämistä. Tällä hetkellä pystymme reaaliaikaisesti seuraamaan muun muassa konekohtaisesti tai koneryhmittäin työkuormaa sekä toimitustilannetta. Tiedot ovat koko henkilöstömme nähtävillä tehtaan infonäytöillä, tietokoneella sekä myös älypuhelimen välityksellä.

Tiedotusta henkilöstölle on tehostettu muutenkin entisestään. Joka viikko tehdään uusi tietopaketti, jossa voidaan käsitellä asiakkaisiin, kuormitukseen tai vaikka henkilöstön käytettävissä oleviin liikuntapalveluihin liittyviä asioita. Koko henkilöstölle on myös tehty työssä viihtymiseen, jaksamiseen ja työolosuhteisiin liittyvä kysely. Sen tulokset olivat positiiviset, mutta joitakin kehityskohteitakin löydettiin. Mainittakoon vielä, että tehdasvierailuja varten olemme tehneet turvallisuuteen keskittyvän videon, joka esitetään kaikille vieraille ennen tehdaskierrosta.

Lisäksi tiedoksi, että tehtaamme palvelutaso ei heikkene kesälomien takia sillä tehdastamme ei suljeta missään vaiheessa. Heinäkuussa henkilöstöä on vähiten paikalla, mutta silti kaikki oman tehtaamme tuotantovaiheet ovat koko ajan toiminnassa. Hankaluuksia voi aiheutua materiaalien huonomman saatavuuden takia, joten pyydämme teitä mikäli mahdollista tekemään lomakaudelle osuvat tilauksenne mahdollisimman aikaisin.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2019. Toivottavasti hyvä markkinatilanne jatkuu ja ekonomistien varoittelut kasvun hidastumisesta ovat ennenaikaisia. Toivottavaa olisi, että koko ala pääsee hieman pidempään nauttimaan nyt tehtyjen investointien täyskäytöstä.

Yhteistyöterveisin,

Mika Tuunainen
Toimitusjohtaja
Jameshaft Oy

Uutiskirje Syksy 2018

Vuoden 2018 alkupuoli oli vielä Suomen metalliteollisuudessa vahvan kasvun aikaa. Kasvu näyttää kuitenkin tasaantuneen syksyllä. Yleisesti laskutusluvut ovat vielä hyviä, mutta tilauskannat ovat jo monelta osin kääntyneet laskuun. Jame-Shaftilla muutos näkyy myös selkeästi. Vielä elokuun laskutus oli erittäin hyvä, mutta jo tuolloin tilauskanta kääntyi laskuun. Syys- ja lokakuussa myös laskutus jäi jonkin verran viime vuoden tasosta ja tilauskanta jatkoi laskuaan. Osittain on kyse normaalista kausivaihtelusta, useana vuonna peräkkäin tilauskantamme on ollut alimmillaan lokakuun lopulla. Tästä se on lähtenyt tasaisesti kasvamaan kevättä kohti mentäessä. Selvää kuitenkin on, että syksyn 2018 laskutuksemme ei kasva verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suuri kiitos kaikille Alihankinta 2018 messuosastollamme vierailleille. Messut olivat jälleen kerran onnistunut tapahtuma ja hyvä paikka tavata ja vaihtaa kuulumisia. Alihankintamessuilla oli jo havaittavissa alussa mainittu hienoinen epävarmuus tulevasta. Uusien tilausten määrä oli jo tuolloin monilla alihankintayrityksillä hienoinen pettymys. Toinen harmin aihe olivat varsinkin erikoisempien raaka-aineiden kohonneet hinnat ja niiden heikko saatavuus. Jame-Shaftin osalta voidaan kuitenkin todeta, että hyvien ennusteidemme ja useiden hankintakanavien avulla olemme saaneet tarvitsemamme raaka-aineet eikä niiden puute ole haitannut toimituksia. Lisäkustannuksia on toki tullut kun on jouduttu käyttämään korvaavia hankintakanavia. Alihankintamessuja varten olimme tehneet uuden videon joka keskittyy laadunvalvontaan ja testaamiseen. Video sekä lisätietoa aihealueesta on nyt lisätty myös meidän nettisivuille. Katso video täältä –>

Jame-Shaftin alkuvuosi oli erittäin kiireinen ja kesäkuun lopussa päättyneen tilikautemme liikevaihtomme ylittikin selkeästi alkuperäisen budjetin päätyen yli 17 milj.€ tasolle. Kasvua kertyi edelliseen tilikauteen verrattuna noin 30% jota voidaan pitää erinomaisena saavutuksena. Tälle tilikaudelle olemme budjetoineet pientä kasvua, mutta kahden ensimmäisen kvartaalin osalta tulemme jäädään likimain viime vuoden tasolle tai hieman sen alle. Keväästä odotamme kuitenkin jälleen erittäin hyvää.

Kahden viime vuoden aikana toteutettujen mittavien investointien ansiosta kapasiteettimme on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Viime talven aikana asennetut koneet (viimeisimpinä iso monitoimisorvi ja vaakakarainen koneistuskeskus) sekä loppukesästä tullut sorvi robotteineen ovat jo kaikki täydessä tuotantokäytössä tuoden siten oman lisänsä kapasiteettiimme.Henkilöstön määrä on pysynyt viime kevääseen verrattuna samalla tasolla, viimeisen 12kk aikana lisäys on ollut noin 5 henkeä. Tällä hetkellä kapasiteettitilanne onkin niin hyvä, että meillä on mahdollisuus ottaa vastaan myös kokonaan uusia töitä ja asiakkaita. Kapasiteetin lisääntyminen näkyy myös toimitusvarmuuden parantumisena. Toimitusvarmuutemme onkin tämän vuoden aikana koko ajan parantunut ja on nyt syksyllä ylittänyt keskimäärin 95% tason.

Vaikka syksyn myynti onkin jäänyt hieman tavoitteista se ei vaikuta strategiaamme eikä kehittämissuunnitelmiimme. Strategiamme mukaisesta haemme edelleen kasvua ja sen mahdollistamiseksi meidän on jatkettava investointiohjelmaamme. Vuoden alusta saamme käyttöömme samasta rakennuksesta noin 1800m2 lisätilan. Tämä tullaan ensin kunnostamaan kaikilta osin samaan tasoon kuin muutkin tuotantotilamme mukaan lukien ilmanvaihto lämmöntalteenotolla ja led-valaistus. Kevään aikana koko viimeistelyosastomme (hionta ja kovasorvaus) siirretään tähän tilaan.

Hiontakapasiteetin lisäämiseksi on lisäksi hankittu uusi pyöröhiomakone robotilla varustettuna. Nämä laitteet saapuvat meille maaliskuussa ja sijoitetaan jo suoraan uusiin tiloihin.

Nykyisen viimeistelyosaston paikalle on tulossa uusi hiiletyskarkaisulinjasto. Tämän perustusten teko alkaa heti kun hiomakoneet on siirretty ja itse linjaston laiteasennukset tehdään kesän 2019 aikana. Alkuun linjastoon tulee yksi nykyisten kokoinen uuni, mutta perustukset ja muu ympäristö rakennetaan valmiiksi myös toista uunia varten. Tämä takaa kasvuvaran tulevia vuosia varten. Vuoden päästä uusi hiiletyskarkaisulinjasto on jo tuotantokäytössä tuoden merkittävän lisäkapasiteetin lämpökäsittelyyn.

Koneinvestointien lisäksi olemme jatkaneet myös tuotannonohjausta helpottavien järjestelmien kehittämistä. Avainsanana on ollut visuaalisuus. Saamme nyt muodostettua erittäin selkeän kuva koko kapasiteetin käyttöasteesta sekä konekohtaisesta kuormituksesta. Lisäksi on jatkettu sekä työpisteiden siistimistä että yleisilmeen kohentamista mm. seiniä ja lattioita maalaamalla. Yhtenä yksityiskohtana digitaalisuuden hyödyntämisestä mainittakoon sähköisen tapaturma/läheltä piti ilmoituksen käyttöönotto. Tämän helppokäyttöisuuden ansiosta läheltä piti ilmoitusten määrä on kasvanut aikaisempaan verrattuna merkittävästi luoden siten perustaa entistä turvallisemmalle ja viihtyisämmälle työympäristölle.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta syksyä. Toivottavasti hyvä kysyntä tuotteillenne jatkuu ja me kaikki pääsemme nauttimaan yhdessä tehdyn työn hedelmistä.

Yhteistyöterveisin
Mika Tuunainen

Uutiskirje Kevät 2018

Viime vuonna palattiin vihdoin Suomen metalliteollisuudessa vahvan kasvun aikaan. Muutos oli nopea ja se aiheutti kilpailua resursseista niin työvoiman kuin raaka-aineidenkin suhteen. Kasvua rajoittavaksi tekijäksi alkoikin nopeasti muodostua riittämätön kapasiteetti, ei markkinoiden kysyntä. Lähes kymmenen vuotta jatkunut vähäinen investointitahti konepajoissa realisoitui kapasiteettipulana ja huonontuneena palvelutasona. Koneinvestoinnit ja rekrytoinnit toki lähtivät myös kasvuun, mutta aikaa kuluu ennen kuin ne ovat täydessä ja tuottavassa käytössä.

Tällä hetkellä suurimmat haasteet alalla ovat kustannusten kurissa pitäminen ja raaka-aineiden saannin varmistaminen. Raaka-aineiden osalta niukkuutta on jo esiintynyt harvinaisempien materiaalien ja pidemmälle jalostettujen tuotteiden (mm. kromatut tangot) osalta. Meillä kaikkein kriittisimpiä ovat ainesputket, joiden toimitusajat ovat pidentyneet kaikkein eniten. Lisäksi yleinen materiaalien hintojen nousu on iskenyt niihin kaikkein voimakkaimmin. Helppoa ei ole ennustaminen ja tilaaminen perus pyörötankojenkaan suhteen, tällä hetkellä tehtaiden ensimmäiset vapaat toimitusajat menevät syyskuulle. Teräsmarkkinoilla tarpeetonta epävarmuutta aiheuttavat myös markkinoilla tapahtuneet protektionistiset toimet ja jatkuva sanasota joiden vaikutusta käytännössä ei vielä tiedetä.

Jame-Shaftin vuosi 2017 oli erittäin kiireinen ja voimakkaan kasvun aikaa. Vuositasolla liikevaihdon kasvuksi muodostui noin 40% jota voitaneen pitää erinomaisena tuloksena. Valitettavasti näin nopea kasvu ei sujunut ongelmitta vaan se heijastui myös palvelutasoon erityisesti keväällä. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin normalisoitunut ja käytettävissä oleva ja uusien investointien käyttöönoton edistyessä koko ajan lisääntyvä kapasiteetti on riittävä nykyiseen kysyntään verrattuna. Kysynnän kasvu tuntuu edelleen jatkuvan, joskin tällä kertaa maltillisella noin 10% tasolla. Tämän tilikauden liikevaihtomme ennustamme olevan noin 17 milj.€.

jameshaft-sorvaus-monitoimisorvi-vaakakarainen-koneistuskeskus

Kuvista käy ilmi tähän mennessä vuoden 2017 aikana toteutetut investoinnit. Niistä kaksi viimeisintä eli iso monitoimisorvi ja vaakakarainen koneistuskeskus ovat vielä osittain sisäänajovaiheessa. Näiden lisäksi on tänä vuonna jo ehditty tilata käytetty ja tällä hetkellä peruskunnostuksessa oleva pyöröhiomakone sekä yksi uusi sorvi joka saapuu kesäloman jälkeen meille. Uusien koneiden lisäksi suuria panostuksia tehtiin henkilöstön suhteen. Tällä hetkellä kokonaisvahvuutemme on 83 henkeä.

jameshaft-koneistus-monitoimisorvi-vaakakarainen-koneistuskeskus

Kasvaneet tuotantomäärät ovat vaatineet panostuksia myös järjestelmien kehittämiseen. Uusien henkilöiden myötä taitotasomme analysoida ja kehittää asioita on myös selkeästi parantunut. Tällä hetkellä meillä onkin käytettävissä paljon parempia työkaluja ja mittareita muun muassa konekohtaisen kuormituksen seurantaan. Työjonon hallinta ja hienokuormittaminen onkin pystytty viemään uudelle entistä tarkemmalle tasolle. Asiakkaille päin tämä näkyy selkeimmin toimitusvarmuuden parantumisena. Lisäksi voimme jo nyt kertoa, että tehtaamme palvelutaso ei heikkene myöskään kesälomien takia sillä tehdastamme ei suljeta missään vaiheessa. Heinäkuussa henkilöstöä on vähiten paikalla, mutta silti kaikki oman tehtaamme tuotantovaiheet ovat koko ajan toiminnassa. Hankaluuksia voi aiheutua materiaalien huonomman saatavuuden takia, joten pyydämme teitä tekemään lomakaudelle osuvat tilauksenne mahdollisimman aikaisin.

Toivomme kaikille asiakkaillemme menestyksellistä ja tuloksekasta vuotta 2018. Toivottavasti hyvä markkinatilanne jatkuu ja koko toimitusketju pääsee nauttimaan mahdollisimman pitkään tasaisesta kasvusta ja sitä kautta hyötymään yhdessä tehdyn työn hedelmistä.

Yhteistyöterveisin
Mika Tuunainen